Op onze feesten zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Enkele punten uit onze voorwaarden zijn
– 33plusparty mag foto’s en filmopnames maken op ieder feest en dit gebruiken ter promotie (van andere 33plusparty’s) 
– Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers
op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de
Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld
van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt
waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering
wordt gedekt
– Tijdens het Evenement zal luide en versterkte muziek ten gehorde worden gebracht. De
Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende
maatregelen. Bezoeker verklaard hiermee bekend te zijn